หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยีการอาหาร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

             หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขสวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นสาขาเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ การวิเคราะห์อาหารทางด้านเคมี จุลชีววิทยาและกายภาพ การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร กฎหมายและมาตราฐานอาหาร การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ อาหารต่างๆ เช่น นม ขนมอบ ธัญพืช เนื้อสัตว์ เป็นต้น
            บัณฑิตที่จบจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในส่วนการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิตการวิเคราะห์อาหารการควบคุมและประกันคุณภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร เป็นต้น
05. 2018