สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

         เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจประเมินจากบัญชีรายชื่อ

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.วันวิสาข์ กระแสร์คุปต์

จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ประธาน) ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ จากมหาวิทยาลัยสยาม (กรรมการคนที่ 2)

อาจารย์กฤติกา ผลเกิด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรรมการคนที่ 3) และนายจิรวัฒน์ สุดสวาท

จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (เลขานุการ) ซึ่งการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี

และคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

รายละเอียด
05. 2018