อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์นันทพร อัคนิจ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     อาจารย์นันทพร อัคนิจ
(Nuntaporn  Akkanit)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Master of  Science (Food Science and Technology),Kasetsart University 
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร),มหาวิทยาลัยขอนแก่น
:    Bachelor of Science (Food Science and Technology),Khon Kaen University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ               
    1) การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรน้ำพั้นช์แก้วเจ้าจอม
    2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากน้ำตาลมะพร้าว
    3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูกึ่งสำเร็จรูป


Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/nuntaporn_au

อาจารย์และบุคลากร

ผศ.นฤมล ประภาสุวรรณกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ผศ.นฤมล  ประภาสุวรรณกุล
(Asst.Prof Naruemon  Praphasuwankun)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    
Master of Science (Science in Food Engineering), University of New South Wales Australia
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต(จุลชีววิทยา),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Bachelor of Science (Science in Food Engineering), Chulalongkorn University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
    1) การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรน้ำพั้นช์แก้วเจ้าจอม
    2) S. Saiyudthong and N. Prapasuwannakul. (2009). Red wine production from the wine grape varieties planted in Thailand. In 5th Central European Congress on Food, 19th – 22nd May 2010. Bratislava, Slovak     Republic.
    3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูกึ่งสำเร็จรูป
Website: http://www.teacher.ssru.ac.th/naruemon

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์จิดาภา สหัสโพธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.จิดาภา  สหัสโพธิ์
(Dr.Jidapha  Sahatpho)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท(Master' Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Master of  Science (Food Science and Technology),Kasetsart University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี),มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:    Bachelor of Science (chemistry),Ramkhamhaeng University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/jidapa_sa
 

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์สุพัฒน์ชลี สิริโชควรกิตติ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     อาจารย์สุพัฒน์ชลี  สิริโชควรกิตติ์
(Suphatthalee  Sirichokwarakit)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   Master of Science (Peoduct Development), Kasetsart University 
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกษตร),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Bachelor of Science (Agro-Industrial Peoduct Development),Kasetsart University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
    1) การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรน้ำพั้นช์แก้วเจ้าจอม
    2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากน้ำตาลมะพร้าว
    3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูกึ่งสำเร็จรูป
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ณัฐพล ประเทิงจิตต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     อาจารย์ณัฐพล  ประเทิงจิตต์
(Mr.Nattapol  Prathengjit)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ฯการอาหาร),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
:    Master of Science (Food Science),King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแปรรูปอาหาร),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
:    Bachelor of Science (Food Process Engineering),King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
    1)  ณัฐพล ประเทิงจิตต์, ระจิตร สุวพานิช และประมวล ศรีกาหลง. 2555. ผลของกระบวนการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้าโดยตรงต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลและลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในมะม่วงน้ำดอกไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1, 7 กันยายน 2555. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ 
    2)  ณัฐพล ประเทิงจิตต์. 2556. ผลของกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกต่อคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร. คณะอุตสาหกรรมเกษตร.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร     ลาดกระบัง. กรุงเทพฯ.
Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/nattapol_pr
05. 2018